آراکس ۶۱۲ -گروت اپوکسی
 ARTEX GROUT CM-R
 Artex Grout-CM
 بتن سبک پلیمری
 بنتونیت
 زودگیر بتن (شاتکریت) Artex Crete
 Artex Freeze-P
 فوق روان کننده دیرگیر
 فوم بتن
 ARTEX CURE-R کیورینگ
 مکمل بتن
 میکروسیلیکا
 هوازی بتن – Artex a.e.a
 فوق روان کننده ممتاز و کاهنده شدید آب
 فوق روان کننده زودگیر
 روغن قالب – ۴۰۵Artex
 تخریب کننده
 ARTEX Gel-R ژل میکروسیلیکا
 Artex Fiber
 ARTEX PLAST-S
 Artex Freeze –L ضد یخ بتن