انتخاب کد رنگ

انتخاب کد رنگ

ابتدا بر روی رنگ های اصلی پایین صفحه کلیک کنید سپس همان رنگ به همراه طیف رنگیش در سمت چپ نمایان شده و شما با کلیک بر روی رنگ های مشخص شده بر اساس کد رنگ درج شده در کنار آن می توانید همان رنگ را با کلیک بر روی سطوح دیوار محیط عکس معین شده اعمال نمایید.